TOWARDS THE TOTAL SYNTHESIS OF ELISABETHIN A

Maximilian Kaisera, Peter Gaertnera, Valentin Eneva

a TU Wien, Vienna, Austria

PDF-Abstract