α,β-UNSATURATED α-BENZOTHIAZOLYLSUFONYL DERIVATIVES - PREPARATION AND APPLICATIONS

Ondřej Kováča, Jiří Pospíšila

a Palacky University, Olomouc, Czech Republic

PDF-Abstract