LEWIS BASE-CATALYZED REARRANGEMENTS OF ELECTRON-POOR CYCLOPROPANES

Silong Xua, Xin Hea, Yuhai Tanga

a Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China

PDF-Abstract